การปั้นดินเกาหลี คืออะไร

พบกับ!!!   ที่   

“จินตนาการสร้างได้”

เพื่อเติมเต็มพัฒนาการทางความคิด  ด้วยศิลปะ  การปั้น ดินเกาหลี

                     เป็นการฝึกทักษะสมอง ซีกซ้ายและขวาได้ทำงานพร้อมกัน(เชื่อมโยงการทำงานของสมอง)  เพื่อพัฒนาความจำ   ประสานการทำงานระหว่างสายตาและมือ  เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ฝึกความอดทน  เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และสร้างจินตนาการ

Magic clay เป็นสถาบันพัฒนาความคิดด้วยศิลปะการปั้นดินเกาหลี ที่ได้รับการอบรมการพัฒนาหลักสูตรการปั้นจากสถาบันในต่างประเทศ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้สมาธิ ฝึกความอดทน คิดค้นผลงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความคิดและจินตนาการเป็นรูปธรรม มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ เพื่อเติมเต็มพัฒนาการในทุกๆ ด้าน เด็กปั้นได้จริงด้วยตัวเอง”