ดนตรีสากล

               สอนเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางดนตรีเลย สอนเรื่องการอ่านโน๊ตพื้นฐาน การเล่นคอร์ดพื้นฐาน การแกะเพลง และวิธีการฝึกที่ถูกต้อง จนกระทั่งสอนเล่นเป็นเพลง  ท่านสามารถเล่นได้จากเพลงที่ท่านชอบ โดยอาจารย์จะสอนเพลงที่ท่านต้องการเล่นให้ท่าน จะแตกต่างจากที่อื่นซึ่งเน้นจากตำราเป็นหลัก ซึ่งทำให้เล่นเป็นช้าและเสียเวลา หรือหากผ่านระยะเวลา 1-3 เดือนไปแล้ว ต้องการเรียนในระดับที่สูงขึ้น สามารถเรียนต่อยอดได้เรื่อยๆครับ

               สำหรับผู้ที่มีความชื่นชอบในเพลงคลาสสิค สอนตั้งแต่ท่านั่งที่ถูกต้อง การวางนิ้ว วางมือ การอ่านโน๊ต เทคนิคต่างๆ เน้นปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ ระยะเวลาเพียง 1-3 เดือนเท่านั้น ก็สามารถเล่นได้แน่นอน เน้นการสอนเล่นให้เป็นเพลง