วาดภาพทิวทัศน์ (View)

วาดภาพทิวทัศน์

 

เป็นหลักสูตรที่เรียนต่อเนื่องเป็นการเรียนทฤษฏีควบคู่กับการปฏิบัติ  เน้นทักษะการวาดภาพทิวทัศน์ทะเล ภูเขา  ธรรมชาติ
คอร์สทิวทัศน์ (Basic)
 เรียนรู้พื้นฐานหลักการวาดภาพทิวทัศน์ ขั้นตอนการเขียนภาพทิวทัศน์ เช่น ภาพทิวทัศน์ทะเล  การวาดรูปสีน้ำทิวทัศน์ ต่างๆแบบง่าย
คอร์สทิวทัศน์ (Advance)
 เรียนรู้เทคนิควิธีการเขียนภาพทิวทัศน์ขั้นสูงขึ้น  ขั้นตอนการเขียนภาพทิวทัศน์ เช่น ภาพทิวทัศน์ทะเล  การวาดรูปสีน้ำทิวทัศน์ ต่างๆ การใช้สีต่างๆ การพัฒนารูปแบบการวาดภาพที่มีความซับซ้อนมากขึ้น