วาดภาพสีน้ำ (Water color)

คอร์ส วาดภาพสีน้ำ (Water Color)

        สีน้ำ 1 เรียนรู้การใช้อุปกรณ์หลักการและเทคนิค การเขียนภาพสีน้ำ ขั้นพื้นฐาน การเขียนภาพหุ่นนิ่ง ดอกไม้ ผลไม้ สัตว์ ฯลฯ 

        สีน้ำ 2 เน้นการเขียนภาพสีน้ำให้เกิดความเหมือนจริง ใกล้เคียงธรรมชาติ การเขียนภาพสีน้ำ ที่มีรายละเอียด มากขึ้น เช่น ภาพสิ่งของ โลหะ ทิวทัศน์ ฯลฯ

        สีน้ำ 3 การเขียนภาพสีน้ำขั้นสูง ผู้เรียน สามารถ ปรับปรุงเทคนิคการเขียนสีน้ำมาเป็นลักษณะเฉพาะตัว