ศิลปะเด็ก (Kids Art)

               คอร์ส ศิลปะเด็ก (Kids Art)

ศิลปะเด็กอายุ 4-6 ปี (Basic)  คอร์สพื้นฐาน เพื่อการเรียนรู้ฝึกทักษะและสมาธิ  เน้นเทคนิคการเรียนรู้วิธีการวาดรูปที่สนุกสนาน เพื่อสร้างสรรค์ จินตนาการและสมาธิ

ศิลปะเด็กอายุ 7-10 ปี (Advance) คอร์สพื้นฐาน เพื่อการเรียนรู้ฝึกทักษะและสมาธิ  2  เน้นเทคนิคการเรียนรู้เรื่องการผสมสี  ทฎษฎีสี และเทคนิควิธีการวาดรูปที่สนุกสนาน เพื่อสร้างสรรค์ จินตนาการและสมาธิ