หลักสูตร Robot

โปรแกรมการสอน

                 1.Course สำหรับเด็กอายุ 4-8 ปี
         

เรียนรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์ เรียนรู้ส่วนประกอบของหุ่นยนต์และmotor ต่างๆ ฝึกทักษะการประกอบหุ่นยนต์ตามแบบอย่างง่ายและตามจินตนาการ พัฒนากล้ามเนื้อมือ ฝึกสมาธิ ฝึกสังเกตุ เรียนรู้จำนวนและตัวเลข การเปรียบเทียบ เขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมให้หุ่นยนต์สามารถทำงานเองได้อย่างง่าย

                 2.Course สำหรับเด็กเริ่มต้นอายุ 8 ขวบขึ้นไป

  เรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้เองรู้จักอุปกรณ์การสร้างหุ่นยนต์ ฝึกกระบวนการคิด คิดอย่างเป็นระบบเชิงตรรกะ เป็นเหตุเป็นผล

                  3.Course ต่อเนื่องเสริมประสบการณ์

 เสริมประสบการณ์พัฒนาการเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น มีแบบฝึกหลากหลายแบบที่ท้าทายให้น้องๆ ได้ฝึก ใช้กระบวนการในการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เน้นการออกแบบและสร้างสรรค์หุ่นยนต์ด้วยตนเอง

                   4.Course ทดลองวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์แสนสนุก

 

  ผ่านตัวต่อหุ่นยนต์เลโก้ เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสนุกกับวิทยาศาสตร์รอบตัวสำหรับเด็กช่วงวัยประถม กิจกรรมเน้นให้เด็กๆ ได้ลงมือทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองและกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตัวต่อหุ่นยนต์โลโก้อัจฉริยะ Green Energy เป็นโมเดลต้นแบบขบวนการเรียนรู้พื้นฐานการทดลอง การทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม พลังลม พลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์พลังความยืดหยุ่น ตลอดทั้งการผลิต และการเก็บสะสมไฟฟ้า ใน Robotic Camp or Summer course หลักสูตรเฉพาะสำหรับจัดกิจกรรมช่วงปิดเทอม