Play Grow คืออะไร

               เรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการด้วยคุณภาพมาตรฐานเยอรมัน

               โปรแกรมพัฒนาทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 ด้านแบบองค์รวม*สังคม *สติปัญญา*ร่างกาย*อารมณ์และจิตใจ

                ก้าวแรกสู่การเรียนรู้ สร้างทักษะ เสริมสร้างพัฒนาการ เตรียมความพร้อมสู่การศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเข้าใจพื้นฐานทั้ง 4 ด้านแบบองค์รวมตรงตามหลักสูตรปฐมวัย สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนผ่านการเล่นอย่างเป็นธรรมชาติและตามพัฒนาการของเด็ก เพื่อสร้างทักษะสำคัญสู่การเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมั่นใจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเข้าใจพื้นฐาน 4 ด้าน