Robot

Robot@Smart Kids
     

ค้นพบ…โลกของเทคโนโลยีแบบใหม่ ! การรวมตัวกันของตัวต่อ LEGO Smart Machines ที่สามารถเขียนโปรแกรมผ่านTablet ควบคุมหุ่นยนต์ ให้ได้ดั่งใจต้องการ อย่างมีสาระ เพื่อความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์หุ่น การแก้ไขปัญหา และฝึกสมาธิให้กับเด็กๆ

⦁ เรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์ผ่าน Tablet
⦁ เรียนรู้การใช้ motor และ sensor ต่างๆ
⦁ วิเคราะห์หุ่นยนต์และ การเขียนโปรแกรมในรูปแบบต่างๆ
⦁ เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์เลโก้ สร้างสมาธิ เติมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

               หลักสูตร Robot @ Smart Kids เป็นหลักสูตรสอนประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยชุดหุ่นยนต์เลโก้ ที่สามารถเขียนโปรแกรมบังคบผ่าน Tablet  เพื่อเน้นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความคิด สร้างจินตนาการและสมาธิ ใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สนุกสนานกับการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุมการสั่งงานด้วยTablet ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกแบบ ประสานวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทักษะคอมพิวเตอร์ และฝึกแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ให้เด็กทุกคนมีโอกาสสร้างโปรแกรมการบังคบหุ่นยนต์